Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği

6306 sayılı Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlen İlimiz Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi 11073 ada 01 parsel 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Askı İlanı

08 Nisan 2021

“Bakanlığımız (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün) 29.03.2021 tarih ve 614836 sayılı yazısı ile Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 20.10.2018 tarihli ve 69849 sayılı "İçişleri Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç Duyulan Yapı ve Tesislerin Yapımına İlişkin Protokol" kapsamında ve Bakanlığımızca dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere muhtelif taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlendiğinden bahisle söz konusu taşınmazlara ilişkin değerlendirmelerin yapılarak gerekli alanlarda Protokol çerçevesinde planlama çalışmalarına başlanılması talep edilmiş olup, söz konusu Protokol içerisinde yer alan Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi 11073 ada 01 parsele ilişkin çevre alan kullanımları ve planlama kararları dikkate alınarak hazırlanan "Ticaret Alanı E:1.50 Yençok:3 Kat" kullanım kararından oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Bu kapsamda, onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası Şube Müdürlüğümüze 06.04.2021 tarihinde ulaşmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca bir aylık süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.”

Askı Tutanağı  ]      [ Nazım İmar Planı_OLUR  ]      [ Uygulama İmar Planı_OLUR ]   

  [ 1000_UİP_AÇIKLAMA RAPORU ]      [ 5000_NİP_AÇIKLAMA RAPORU ]

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır