Planlama Faaliyetleri.

-Çevre ve Şehircilik  Bakanlığının (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 2013/17 sayılı Genelge çerçevesinde İlimiz sınırları içerisindeki tüm Belediye ve Kamu kuruluşlarınca onaylanan her tür ölçekteki İmar Planları, ilave ve değişiklik planları, plan açıklama raporları, askı tutanakları, planın onanmasına esas meclis kararları ve hali hazır haritalarının birer sureti Müdürlüğümüze sayısal ortamda gönderilmektedir.

-Ayrıca kıyı bandındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan dosyaları Müdürlüğümüze iletilmekte ve Müdürlüğümüzce mahallinde ve dosyası üzerinde 04.09.2010 tarih 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kıyı Yapıları ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ çerçevesinde yapılan çalışmalar sonrasında onaylanmak üzere ilgili Bakanlığa gönderilmektedir.